dimarts, 20 de maig del 2008

La Patum, en directe i llibret del programa d´actes de la Patum 2008


Enguany, per nova iniciativa a internet, d´una cooperativa de Berguedans, onsortir.cat, es transmet durant els dies del 21 de maig al 25 de maig la Patum en directe per internet arreu del Món, per primer cop. Si no hi podeu ser-hi en directe, aquí la podreu viure sigueu on sigueu pe internet:

- PATUM EN DIRECTE (ONSORTIR.TV)

I si voleu consultar en PDF, teniu el programa complet per consultar dia a dia i viure la festa Patrimoni Oral i immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO:

LLIBRET COMPLET DELS ACTES DE LA PATUM (LAPATUM.CAT)

Més informació:

- LA PATUM

dimecres, 7 de maig del 2008

L'Agència Catalana del Consum prestarà especial atenció als instruments financers com ara l'estalvi per la dependència o la hipoteca inversa

L'Agència Catalana del Consum prestarà especial atenció als instruments financers com ara l'estalvi per la dependència o la hipoteca inversa

Les conclusions de l'estudi AVVIIS faciliten a l'Agència les claus per anticipar-se als nous hàbits de consum de la gent gran Les conclusions extretes de l’estudi serviran per orientar les accions de l’ACC cap a una nova estratègia

L’Agència facilitarà recomanacions específiques adreçades a la gent gran i controlarà les pràctiques abusives relacionades amb la prestació de serveis específics per aquest col·lectiu

L’esperança de vida després de la jubilació s’allarga fins als 25 o 30 anys

La salut i el grau de dependència separa dues grans etapes de la vida de la gent gran conformant nous mercats pels béns de consum, els serveis de lleure i els productes financers

El Director de l’ACC, Jordi Anguera, ha presentat avui la segona fase de l’estudi AVVIIS dedicat a analitzar les pautes de consum de la gent gran. Les conclusions extretes de l’estudi serviran per orientar les accions de l’ACC cap a una nova estratègia que es materialitzarà en un seguiment dels instruments financers especialment adreçats a gent gran i molt gran (estalvi per dependència, hipoteca inversa, etc...).

De la mateixa manera, en l’àmbit del control del mercat s’intensificarà la difusió de les pràctiques recomanables adreçades a aquest col·lectiu i s’identificaran les pràctiques abusives. Pel que fa a la formació i educació en consum, s’introduirà un nou aspecte: la difusió de les variables influents en la decisió de consum de la gent gran. En l’àmbit de la formació a gent gran, durant el 2007 l’ACC va organitzar una quarentena de xerrades destinades a gent gran. Les temàtiques abordades durant l’any passat van ser: els productes “miracle”, la TDT, els drets dels consumidors, els fraus més freqüents del consum, entendre i interpretar l‘etiquetatge de productes i les recomanacions de Nadal, entre d’altres.

En total, més de 1.600 persones grans de les diverses poblacions catalanes han assistit a les xerrades de l’ACC els últims 3 anys (2006-2008). Les dades demostren que el col·lectiu de la gent gran cada vegada és més actiu i ho és durant més anys. El progressiu envelliment de la població no només es mantindrà en els propers anys sinó que les projeccions demogràfiques apunten que el 2030 hi haurà 1.914.000 persones grans a Catalunya, xifra que suposa un increment del 64%. Per això, l’ACC ha volgut repassar i analitzar la vessant de consum de la perspectiva econòmica –costos i guanys-, i també la perspectiva financera (equilibri pressupostari), de la relació de la gent gran en la nostra societat i de la societat cap a la nostra gent gran.

L’Agència també ha volgut reflexionar sobre la modificació dels actuals hàbits i pautes de consum; les mesures possible de prevenció, les mesures d’estil pal·liatiu, així com sobre llurs implicacions econòmiques i financeres per a la societat catalana. L’estudi AVIIS és un dels més extensos i complerts que ha fet l’ACC per analitzar el comportament i els canvis en els hàbits de consum d’un dels col·lectius més desafavorits i vulnerables i que, per tant, mereix una protecció especial per part de l’administració. L’objectiu del mateix és anticipar-se a una realitat canviant que es preveu s’intensificarà en els proper anys. Principals conclusions de l’estudi AVVIIS El 21,38% dels 7,1 milions de catalans són gent gran. D’aquests, un 12,28% tenen 85 anys o més, i ja hi ha més d’un miler de ciutadans de més de 100 anys.

La segona fase de l’estudi AVVIIS, encarregat per l’ACC, permet identificar clarament dues grans etapes a la vida en relació als hàbits de consum i les necessitats de la gent gran. D’una banda, s’ha definit com a “gent gran” la població catalana de 65 a 85 anys, és a dir un 87,72% del total d’aquest segment de població; per la seva banda, la població de més de 85 anys, el 12,28% restant, pren la denominació de gent “molt gran”. La tendència a allargar la vida biològica i a escurçar la vida laboral evolucionen amb un ritme i una intensitat que requereixen orientar les accions cap a la gent gran considerant aquestes dues grans etapes, amb l’objectiu de garantir la seva protecció com a consumidors i assegurar uns hàbits de consum equilibrat a cada moment.

La persona gran no-dependent i jubilada té tres factors a equilibrar en la seva pauta de consum: disposa de més temps per a la compra i, per tant, pot realitzar una compra més meditada i reflexiva; disposa de menys rendes (prestació de jubilació, rendiments i desestalvi); i contempla unes necessitats de consum de productes que fins l’etapa de jubilació no havia necessitat i, en sentit contrari, deixa de consumir-ne d’altres. Però això es produeix de forma canviant al llarg de la seva vellesa, amb canvis relatius durant els primers anys de jubilació pel que fa als hàbits i amb un estímul a l’estalvi per mantenir-se en una previsible dependència en el últims anys de vida. Les decisions de consum de la gent gran estan molt condicionades per la percepció de disposar d’un temps limitat i per la percepció de l’estat de salut propi.

En aquest context, en el sistema financer apareixen tres fets determinants en el desplegament de la despesa de la gent gran: les grans dificultats per contractar un crèdit; l’aparició de productes d’estalvi per a la dependència i l’aparició de formes de finançar el consum en base a la prestació de rendes amb un suport hipotecari especial: la hipoteca inversa. Hàbits de consum de la gent gran Aquesta investigació es va iniciar amb la realització d’una enquesta l’any 2006 i la realització de la primera part de l’estudi AVVIIS (Avaluació, Vector, Vellesa i Impactes socio-econòmics en el context de la sostenibilitat), presentat als mitjans de comunicació el maig de 2007.

Com es recordarà, les principals dades aportades en aquell moment van ser: Prop del 80% dels entrevistats es manifesten autònoms en la seva activitat diària, percentatge que augmenta fins el 83% si ens referim a tenir cura de la pròpia economia.El 70% persones no s’han de desplaçar fora del seu barri per comprar, i d’aquestes el 94% ho fa en establiments de mitjà i petit format.Reticències al canvi: el 80% dels entrevistats no demana mai que li portin la compra a casa, tot i que un 31% afirma que quasi sempre o sempre li cal ajuda per portar el pes. El 61% continua calculant en pessetes i un 62% no utilitza mai la tarja de crèdit.Tan sols un 7% dels enquestats ha presentat una reclamació en el darrer any. En tota la població, aquest percentatge arriba al 16%.La compra és una activitat amb gran component social, ja que permet a la gent gran mantenir relacions amb altres persones, i per això es transforma més en un plaer que en una obligació. En el cas dels béns de consum no durables, la compra esdevé una forma d’omplir el temps.La gent gran és menys propensa a provar nous productes, probablement perquè no està disposada a assumir riscs (a diferència dels més joves).

Al mateix temps, té una actitud més passiva que els joves en el procés de cerca d’informació. Es confia més en les opinions i en l’experiència pròpia que en la informació obtinguda per decidir un acte de compra. Els resultats de l’enquesta es poden consultar on-line a l’adreça següent: http://www.consum.cat/qui_som/communicacio/index.html

Documents relacionats

Estudi AVIIS

dilluns, 5 de maig del 2008

1er de maig: Manifest Manifestació unitària a Tarragona

Adhesió al manifest contra el transvasament

fem arribar el manifest que diverses entitats de l'àrea metropolitana han escrit i pel qual estem recollint adhesions.

Pensem que és molt important trobar el màxim de suports possibles des de l'àrea metropolitana, per la qual cosa esperem poder comptar amb la vostra adhesió i que ho feu arribar a sindicats, associacions, organitzacions... que penseu que també hi poden estar interessades.

La nostra intenció és poder presentar les adhesions i la plataforma que hem creat d'aquí a una setmana, per la qual cosa esperem poder comptar amb una resposta el més aviat possible.

moltes gràcies!

www.ebre.net


Feu arribar les adhesions o aportacions al manifest a l'adreça electrònica: notransvasamentsbcn@gmail.com

MANIFEST DE LA PLATAFORMA METROPOLITANA CONTRA ELS TRANSVASAMENTS

La crisi de manca d’aigua no respon únicament a una situació de pluges escasses (fet recurrent en la climatologia de la Mediterrània Occidental), o a les reserves insuficients dels envasaments, sinó que és la conseqüència d’una pèssima planificació i gestió dels recursos hídrics i del seu malbaratament per determinades pràctiques insostenibles en l’agricultura, la construcció, la indústria, el turisme i l‘oci, .... Aquests sectors han vist com el seu creixement econòmic no tenia fre i s’han acostumat a disposar d’aigua sense límits. Ara aquest model ha fet fallida i està afectant el conjunt de la població.

Denunciem els alarmismes estèrils del govern de la Generalitat i demanem mesures urgents per fer canvis estructurals en la planificació, els usos i els abusos de l’aigua com a recurs cada vegada més escàs, situació agreujada per les incerteses que comporta el Canvi Climàtic.

Lluny d’això, el Govern i el Parlament espanyols, amb la connivència de la Generalitat de Catalunya han decidit d’imposar transvasaments des de la conca hidrogràfica de l'Ebre cap a la regió metropolitana de Barcelona.

Les persones, col·lectius i entitats cíviques que signem aquesta declaració volem manifestar el següent:


 • L’impacte ecològic de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana sobre el territori que l’envolta és cada cop més insostenible. La petjada ecològica de la ciutat l'any 1996 es situava entre 3 i 3,5 hectàrees per persona i no ha parat de créixer. Avui, necessitaríem el territori equivalent a unes 400 "Barcelones" per mantenir aquest model de desenvolupament socialment injust i depredador dels recursos d’altres territoris.

 • Aquest impacte, generat per les activitats econòmiques i les persones que vivim a l’àrea metropolitana de Barcelona, és conseqüència d’un model territorial, econòmic i cultural centralista impulsat pels governs de torn sempre sotmesos als grans poders econòmics que amuntega la població, planifica la urbanització sense límits, concentra les activitats industrials, i dóna autorització a més consum de territori, energia, aigua i tot tipus de recursos.

 • Aquest model és la causa del desequilibri territorial català. La major part del territori resta en una funció perifèrica. Un exemple d’aquesta discriminació és la situació de les Terres de l'Ebre, productores de més del 70% de l’energia consumida al país (amb 3 centrals nuclears, diverses centrals tèrmiques i massificació eòlica) però mancades de serveis bàsics que hipotequen el seu desenvolupament social, econòmic i humà.

 • Les conseqüències d’aquest model insostenible no ho són només per als territoris espoliats de les seves riqueses naturals i paisatgístiques, ho són també per a nosaltres, habitants de la conurbació barcelonina, perquè se’ns imposa una ciutat d’aparador que exclou les persones. Una ciutat que dóna més importància als interessos hotelers, comercials i especulatius lligats al turisme i al consumisme, que a les nostres necessitats com a ciutadans. Es ven: la terra i l’aigua per fer camps de golf, les alzines per a fer muntanyes russes, els espais lliures per fer centres comercials i el centre històric de les ciutats per fer parcs temàtics turístics. Fins i tot s’especula amb béns tan bàsics com l’aigua i l’energia.

 • El consum d’aigua a l’àrea de Barcelona és aproximadament d’un 40% per a usos industrials, 40% domèstic, i 20% agrícola. És important aclarir que quan els informes oficials parlen d’ús de boca hi inclouen usos com el reg de jardins i parcs, piscines i centres lúdics, fonts, serveis, activitats econòmiques, comerços, tallers,...

 • Els 4 hm3/mensuals de dèficit hídric que volen compensar amb la connexió Consorci d’Aigües de Tarragona – Aigües Ter Llobregat (CAT-ATLL) no és només per a 5,5 milions de catalans, sinó també per a molts altres usos empresarials i activitats econòmiques.

 • AGBAR (participada per La Caixa), la principal empresa privada de gestió local d’aigua, i les empreses hidroelèctriques, són les que dicten les polítiques hidràuliques a Catalunya, privatitzant, monopolitzant i imposant una gestió mercantil. Escàndols com les pèrdues de les canonades confirmen que la seva prioritat no és donar un servei bàsic i de qualitat, sinó obtenir el màxim de benefici a costa de la ciutadania. Tot plegat és la causa de la sobreexplotació dels recursos hídrics tolerada i impulsada per les administracions.

 • Les conseqüències d’aquest model no només afecten l’Ebre, sinó que des de fa anys està deixant en una situació deplorable els rius Llobregat, Besos i Ter, així com els aqüífers de les nostres comarques i les comarques veïnes.Per tot això :

 • Denunciem l’alarmisme i manipulació que el Govern i la seva Agència Catalana de l’Aigua (ACA) fan de la problemàtica de manca d’aigua i escassetat de les pluges per justificar nous transvasaments previstos per Plans hidrològics obsolets.

 • Denunciem que aquesta política respon als interessos especulatius que volen consolidar un model territorial metropolità insostenible de creixement sense límits. Els transvasaments generen més expectatives de consum insostenible, d’especulació urbanística, de destrucció del territori, perquè fomenten alhora un ús desmesurat de l'aigua.

 • Considerem que parlar de transvasament “temporal” degut a la sequera és un insult a la població barcelonina i catalana perquè no es pensa canviar el model de gestionar el consum (no es revisaran, ni limitaran les concessions a indústries, urbanitzacions, agrícoles, camps de golf, turisme de luxe, .....), sinó dur a terme els projectes antics i caducs..

 • Considerem que l’aigua pertany, i s’ha de gestionar en cada conca corresponent. L’aigua, és un element indispensable pel reequilibri territorial i de redistribució de riquesa al nostre país.

 • Manifestem que la situació actual és una oportunitat inexcusable per plantejar un canvi de model territorial i de la gestió de l’aigua, d’acord als recursos hídrics de què disposem i per cercar la utilització d’altres recursos propis que es malversen (manca de recollida d’aigües pluvials, mines i regeneració i preservació d’aqüífers, etc)

 • Reiterem doncs, la nostra oposició a qualsevol transvasament, així com a la Interconnexió de Xarxes inclosa en el Decret de Sequera, el qual a més obre les portes a d’altres transvasaments, i manifestem el nostre suport a la dignitat de les Terres de l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre.

PER UN MODEL TERRITORIAL REEQUILIBRADOR I QUE PRESERVI ELS MEDI I ELS RECURSOS !!

NO ALS TRANSVASAMENTS

Maig de 2008

dissabte, 3 de maig del 2008

Propostes de la Plataforma en Defensa de la Barceloneta i AAVV de l'Òstia a la llei de barris

Propostes de la Plataforma en Defensa de la Barceloneta i AAVV de l'Òstia a la llei de barris

La Barceloneta amb l'aigua al coll

Jornada 9 de maig de la Berguedàsfera. Punts d´accés i horaris"APRÈN A FER EL TEU BLOC A INTERNET AMB LA BERGUEDÀSFERA"

DIVENDRES 9 DE MAIG DEL 2008

CENTRES D´ACCÉS PÚBLIC I HORARIS:


BIBLIOTECA GUILLEM DE BERGUEDÀ (Puig-reig): De 11 a 1 del matí i de 4 a 8 del vespre

CENTRE D´ESTUDIS JOSEP ESTER I BORRÀS (Berga): De 5 a 8 del vespre

TELECENTRE (Berga): De 6 a 9 del vespre

TELECENTRE (Guardiola de Berguedà): De 6 a 9 del vespre

TELECOLONI@ (Cal Pons, Puig-reig): 10 A 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda

A més d´aprendre a usar les TIC amb la creació del teu bloc personal o col.lectiu, pots aprendre a usar eines participatives a internet com el Twitter i el Facebook, enxarxant la comarca amb els teus comentaris, fotos i videos personals o d´altres formats que possibilita intercanvi la xarxa d´internet.
Pel que no hi puguin assistir-hi i estiguin interessats, ens podeu escriure a: berguedasfera@gmail.com i us farem arribar per correu electrònic una guia fàcil que distribuirem passat la jornada presencial del 9 de maig.

www.berguedasfera.blogspot.com